Wij zijn momenteel gesloten

 
maandag
08-07-2024
Gesloten
dinsdag
09-07-2024
10:00 - 18:00
woensdag
10-07-2024
10:00 - 18:00
donderdag
11-07-2024
10:00 - 18:00
vrijdag
12-07-2024
10:00 - 18:00
zaterdag
13-07-2024
10:00 - 17:00
zondag
14-07-2024
Gesloten
Gratis verzending vanaf € 75
Persoonlijk advies
Ruime voorraad
Veilige betaling

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Afsluiten en aanvaarden van een overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van Partijen in het kader van verkoop van producten of artikels via de website van Optiek Mertens (www.optiekmertens.be), die eigendom is van BV Optiek Mertens, met maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Leuvensestraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460 737 033

In deze Algemene Voorwaarden vindt de gebruiker de bindende regels terug die van kracht zijn op het gebruik van www.optiekmertens.be in het algemeen en op de bestellingen die via Optiek Mertens worden geplaatst in het bijzonder.

Door het bezoeken en raadplegen van de Internetsite www.optiekmertens.be of door het plaatsen van een bestelling via www.optiekmertens.be verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website www.optiekmertens.be veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door  de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege de gebruiker).

Er wordt bij elke transactie een nieuwe overeenkomst afgesloten. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op of via www.optiekmertens.be.

www.optiekmertens.be houdt zich het recht voor om de bindende clausules op elk moment te wijzigen of aan te passen. Publicatie hiervan op de website geldt als enige kennisgeving. Het verder gebruik van de website wordt aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden dan deze van www.optiekmertens.be kunnen nooit van toepassing zijn, behalve bij voorafgaand en schriftelijk akkoord met de afwijkende voorwaarden opgesteld door www.optiekmertens.be.

2. Begrippen

2.1 www.optiekmertens.be: de website van Optiek Mertens BV, gelegen te Leuvensestraat 1, 3010 Kessel-lo (Leuven).

2.2 Client: elkeen die de hoedanigheid beschikt van een consument of een onderneming

2.3 Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2.4 Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen

2.6 Bestelling: de aanvraag door de cliënt om een verkoopsovereenkomst af te sluiten tussen hemzelf en de webshop www.optiekmertens.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden door www.optiekmertens.be

2.8 Producten: alle goederen die op Optiek Mertens worden aangeboden.

2.9 Transactie: het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden met betrekking tot de online betaling van de bestelling via credit card of andere virtuele betaalmiddelen.

2.10. Partijen: Optiek Mertens en de Cliënt worden gezamenlijk Partijen genoemd in de huidige algemene voorwaarden.

3. Producten of artikels

Niet alle producten op de website www.optiekmertens.be zijn online bestelbaar. Sommige kunnen enkel in de winkel aangekocht worden. Het al dan niet online aanbieden van bepaalde producten is exclusief de keuze van Optiek Mertens BV.

4. Cliënt

4.1.     Iedere bezoeker van www.optiekmertens.be kan zich laten registreren als gebruiker. Om een Bestelling uit te voeren moet de bezoeker zich laten registreren als gebruiker op de website van Optiek Mertens. Hetzelfde geldt voor een Aanbieder die een product wenst te plaatsen. Deze inschrijvingsprocedure houdt voor de gebruiker in zich te identificeren door zich een gebruikersnaam (zijn emailadres) en een paswoord te verschaffen.

4.2.   De toegang tot www.optiekmertens.be via registratie is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en voorbehouden aan
handelingsbekwame meerderjarigen.

4.3.   De gebruiker verbindt er zich toe om zijn login-gegevens en zijn paswoord niet door te geven voor gebruik door anderen en elke vorm van misbruik door derden te verhinderen. www.optiekmertens.be behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).

4.4.   In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het www.optiekmertens.be toegestaan om de registratie van de gebruiker onmiddellijk te schrappen en eventuele geleden schade op de gebruiker te verhalen.

4.5.   www.optiekmertens.be is niet verantwoordelijk in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het paswoord van een gebruiker.

5. Voorafgaande waarschuwing

5.1 Bepaalde producten aangeboden op www.optiekmertens.be, waaronder bijvoorbeeld breekbaar materiaal moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden en kan niet op www.optiekmertens.be verhaald worden bij verkeerd gebruik of behandeling,

5.2 De informatie verschaft door www.optiekmertens.bewordt met de grootste zorg samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een beheerder van www.optiekmertens.be, doch deze informatie is louter informatief. Ze vervangt immers nooit ongekende aanpassingen door de fabrikant.

5.3 www.optiekmertens.be houdt enkel om logistieke redenen informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker. Deze informatie kan geenszins aanleiding geven tot een automatische waarschuwing door www.optiekmertens.be in verband met het correct gebruik van de bestelde artikels

5.4 Indien de gebruiker twijfelt aan de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert www.optiekmertens.be formeel contact op te nemen met www.optiekmertens.be om extra informatie i.v.m. het reeds geleverde product.

5.5 www.optiekmertens.be benadrukt dat de wettelijke regels die de webshopbeheerder (www.optiekmertens.be) opgelegd worden aanleiding kan geven tot het annuleren van de bestelling indien deze bestelling, naar het exclusief oordeel van de webshopbeheerder, niet in overeenstemming zou zijn met voorgenoemde regels.

 

6. Bestelling

6.1 Alle gegevens en de informatie die de cliënt bezorgt aan www.optiekmertens.be in verband met zijn bestelling zijn bindend. www.optiekmertens.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het foutief ingeven van gegevens door de Cliënt. www.optiekmertens.be treft ook geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertraging bij de levering of de onmogelijkheid om bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden voldoende bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de bestelling door www.optiekmertens.be bevestigt deze aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling via een e-mail op het e-mailadres dat de cliënt heeft opgegeven bij zijn registratie. De verkoop geldt pas als afgesloten na verzending van de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

6.4 www.optiekmertens.be houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren zonder verdere toelichting, onder andere in het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of bij geschillen rond de betaling van één of meerdere eerdere bestellingen.

6.5 De bestelling is pas definitief na aanvaarding door www.optiekmertens.be én na betaling door de cliënt van het volledige verschuldigde bedrag inclusief verzendingskosten, conform de overeengekomen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal www.optiekmertens.be via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7. Prijs

7.1 De prijs is steeds opgegeven in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op het productfiche houdt geen rekening met de verschuldigde verzendingskosten. De verzending is gratis indien het totale bedrag van de bestelling overeenkomstig de bestelbevestiging méér dan 100 Euro bedraagt.

7.2 De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief BTW en alle bijhorende kosten. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de verzendingskosten.

7.3 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door www.optiekmertens.be meegedeelde prijs. De producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

7.4 Alle prijzen op we website www.optiekmertens.be kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

8. Betaling

8.1 Het totale bedrag van de bestelling overeenkomstig de bestelbevestiging dient onmiddellijk betaald te worden via één van de betalingsmiddelen aangegeven bij de bestelling.

De betaling van de aankopen dient te gebeuren door een kredietkaart van het type Visa of Mastercard, dan wel via bankcontact of maestro.

De gebruiker geeft de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

8.2 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt enkel effectief  wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling haar akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.3 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel bank- of kredietkaartfraude tegen te gaan. Het ontbreken van de nodige gegevens in verband met de bestelling verhindert de uitvoering van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of van een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van opname in een bestand van wanbetalingen of overgemaakt worden aan de bevoegde overheid.

9. Levering

9.1 De levering gebeurt door de verkoper enkel op het Belgische grondgebied via verzending via BPOST. Voor andere landen of andere verzendingswijzen dient voorafgaand contact te worden genomen via info@optiekmertens.be

9.2 De verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen opdat de leveringen na bevestiging van de bestelling door www.optiekmertens.be en de aanvaarding van de betaling door de instelling belast met de transactie, gebeuren binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

9.3 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. Er geldt geen solidaire aansprakelijkheid in hoofde van www.optiekmertens.be.

9.4 De leveringen gebeuren standaard door BPOST. Slechts op verzoek van cliënte en met instemming van Optiek Mertens kan hiervan worden afgeweken. De tarieven van levering zijn : aan te vullen

9.5 De overdracht van het risico aan de koper geschied op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de koper gekozen leveringswijze. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de onderneming die het pakket bezorgt, levert het bewijs van terbeschikkingsstelling.

9.5 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.6 Wanneer een pakket niet in ontvangst genomen werd ondanks passage van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar www.optiekmertens.be en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal www.optiekmertens.be rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door BPOST of andere koerierdienst.

9.7 De koper dient de geleverde producten of artikels  bij ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten of artikels  niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende handleiding bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk www.optiekmertens.be op straffe van vervalhiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de Optiek Mertens alvorens tot gebruik over te gaan.

9.8 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

10. Verzakingsrecht

10.1In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, krachtens boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan www.optiekmertens.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door Optiek Mertens toegekend aan de Consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor ondernemingen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. De cliënt  moet op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten of artikels  (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Optiek Mertens BV, Leuvensestraat 1, 3010 Kessel-lo (Leuven), België.

10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Optiek Mertens onder de juiste voorwaarden en binnen de termijn van 14 dagen, engageert www.optiekmertens.be zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door www.optiekmertens.be(bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De terugbetaling zal uitgevoerd worden in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door www.optiekmertens.be.

10.3. Er bestaat tevens een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via e-mail op het adres info@optiekmertens.be.

11. Garantie

 www.optiekmertens.be garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Optiek Mertens geleverde producten, wordt weergegeven in de handleiding van de fabrikant. De door Optiek Mertens geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruikvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten of artikels na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de leverancier.

12. Aansprakelijkheid

12.1 www.optiekmertens.be is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de handleiding van de fabrikant. www.optiekmertens.be is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen of schade. www.optiekmertens.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van www.optiekmertens.be kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van www.optiekmertens.be zal in elk geval beperkt zijn tot het correct doorsturen van de bestelling naar de cliënt die op zijn beurt aansprakelijk is voor de correcte en volledige betaling van het bestelde product. De foto’s en andere afbeeldingen op de website van www.optiekmertens.be worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product.

12.4 www.optiekmertens.be kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, of een gebrekkige of beperkte toegang tot de website.

12.5. De cliënt zal nooit enige aanspraak kunnen laten gelden tegen Intercare voor schade of gebreken te wijten aan :

  • onoordeelkundig, onaangepast, overdreven of abnormaal gebruik
  • de normale slijtage en de normale waardevermindering van elk onderdeel, de normale onderhoudswerkzaamheden, en de wisselstukken en materialen gebruikt voor dit onderhoud
  • een tekort aan zorg, een gebrekkig onderhoud of een niet toegelaten wijziging
  • de zichtbare gebreken die niet aan www.optiekmertens.be zijn gemeld conform onderhavige algemene voorwaarden
  • de schade ten gevolge van externe invloeden of veroorzaakt door slordigheid, menselijke fout of overmacht
  • onoordeelkundig, onaangepast of ontbrekend onderhoud
  • montage van onaangepaste onderdelen

13. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van www.optiekmertens.be zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren BV Optiek Mertens of derden toe.

Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van www.optiekmertens.be, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden. De aansprakelijkheid hiervoor rust exclusief bij de gebruiker.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door www.optiekmertens.be.behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt of overgedragen aan derden.

15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van één of meerdere clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of van de gehele overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden Partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

16. Klantendienst

De klantendienst van Optiek Mertens is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 26 22 72 , via e-mail op info@optiekmertens.be of per post op het volgende adres Leuvensestraat 1 B-3010 Kessel-Lo (Leuven). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Op elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en haar inhoud, zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Ingeval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht van Leuven en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

18. Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De cliënt stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze nieuwtjes

OPTIEK MERTENS BV

Leuvensestraat 1
B-3010 Kessel-Lo (Leuven)
www.optiekmertens.be | download logo

BTW: BE 0460 737 033
ON: 0460737033

Openingsuren

Dinsdag tot vrijdag: 10 tot 18u
Zaterdag: 10 tot 17u  
Zondag en maandag gesloten

Contact

Tel.: +32 (0)16 26 22 72
Fax: +32 (0)16 25 13 64
Contactformulier (mail naar info@optiekmertens.be)

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.